AÇILAN DAVA İLK DURUŞMADA REDDEDİLSE BİLE KARŞI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR.

ÖZET: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; verilen kararın herhangi bir duruşma yapılmadan,
tahkikat aşamasına geçilmeden herhangi bir delil toplanmadan, gerekçeli kararın son kısmında da
belirtildiği üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda verilmiş olduğunu bu nedenle davalı taraf
lehine ücreti vekalete hükmedilmesinin yerinde olmadığını belirtmiştir. İleri sürülen istinaf sebepleri
dikkate alındığında dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve
hukuksal gerekçeleri ile dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik
görülmemesine göre mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya
aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun
esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

T.C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Antalya 10. Hukuk Dairesi

Esas No: 2020/2589

Karar No: 2020/2403

Karar Tarihi: 08.12.2020

ÖZET: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; verilen kararın herhangi bir duruşma yapılmadan, tahkikat aşamasına geçilmeden herhangi bir delil toplanmadan, gerekçeli kararın son kısmında da belirtildiği üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda verilmiş olduğunu bu nedenle davalı taraf lehine ücreti vekalete hükmedilmesinin yerinde olmadığını belirtmiştir. İleri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleri ile dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir. (6100 S. K. m. 353, 355) Yukarıda mahkemesi ile esas ve karar numarası yazılı dosya üzerinden verilen karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmakla yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özet olarak; davacının 03/05/2013-13/07/2019 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde çalışırken haklı neden olmadan ve bildirim önellerine uyulmadan iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek kısmi dava olarak kıdem-ihbar tazminatı, aylık ücret, AGİ, fazla çalışma ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özet olarak; davacının davalıya ait işyerinde kesintisiz çalışmadığını, 13/07/2019 tarihinde de işten kendi isteğiyle istifa ederek ayrıldığını, davacının ön muhasebe elemanı olarak çalışırken birçok usulsüzlükler yaptığı için hakkında suç duyurusunda bulunulacağını, dava konusu alacaklara hak kazanmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece davanın arabuluculuk dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Karara karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulmuştur. Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; verilen kararın herhangi bir duruşma yapılmadan, tahkikat aşamasına geçilmeden herhangi bir delil toplanmadan, gerekçeli kararın son kısmında da belirtildiği üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda verilmiş olduğunu bu nedenle davalı taraf lehine ücreti vekalete hükmedilmesinin yerinde olmadığını belirtmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Dairemizce dosya üzerinde ileri sürülen istinaf nedenleri ve HMK’nın 355. Maddesi gereği re’sen kamu düzenine aykırılık yönünden yapılan inceleme neticesinde: İleri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleri ile dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla HMK’nın 353/1- Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 /2 b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- Davacı tarafça istinaf harcı peşin yatırıldığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7/3. Maddesi delaletiyle 6100 Sayılı HMK’nın 362/1-a maddesi gereğince alacağın miktarı itibariyle KESİN olmak üzere 08/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.