WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Online Danışma ve Online Randevu talepleriniz için bize buradan ulaşabilirsiniz.
Gözden Kaçırma
HUKUKİ MAKALELER
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

“Gayrimenkul” sözcüğü Arapça bir sözcük olup, dilimizdeki karşılığı “gayrimenkul ”dür. Esasında “gayrimenkul hukuku” ya da “gayrimenkul hukuku” adıyla doktrinsel ayrıma tabi tutulmuş bir hukuk dalı bulunmamaktadır. Fakat uygulamada gayrimenkullerle ilgili hukuki ilişkileri ifade eden hukuk dalına gayrimenkul hukuku denmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örnek

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örnek

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneğidir, lütfen her hukuki işlemin kendi içerisinde barındırdığı farklı dinamiklerin varlığını göz önünde tutarak sözleşme hazırlayınız.

Vekalet Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Hakları

Vekalet Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Hakları

Vekâlet sözleşmesinin amacı, iş görme olmakla beraber, konusunu insan emeği veya faaliyetleri oluşturmaktadır. Bir yapmama (kaçınma) edimi veya haksız fiil niteliğindeki maddi fiiller vekâlet sözleşmesinin oluşmasını engelleyecektir. Borçlar Kanunu’muz 386-398. maddeleri arasında adi vekâleti düzenlemektedir. Takip eden maddelerde ise vekâletin diğer türleri olan itibar mektubu, itibar emri ve tellallık (simsarlık) ele alınmaktadır.

Site Yöneticisinin Tazminat Sorumluluğu

Site Yöneticisinin Tazminat Sorumluluğu

Yönetici, yönetim görevlerini yerine getirirken kat malikleri adına gerekli dikkat ve özeni göstermek zorunda olup, kendi kusur ve ihmaliyle oluşacak zarardan da şahsen sorumludur.

İcra İşlemini Şikayet

İcra İşlemini Şikayet

Taraflar, hukuka aykırı olduğunu düşündükleri icra işlemlerini icra hukuk mahkemesine şikayet ederek işlemin iptalini isteyebileceklerdir. Fakat, icra işlemini şikayetin bir “dava” olmadığının önemle altının çizilmesi gerekir. Uygulama yaşantısında şikayet yoluna hatalı olarak bir “davaymışçasına” muamele edilmekte ise de; şikayet ne bir davadır, ne de bir kanun yoludur. Şikayet, kendine özgü bir yasal başvurudan ibarettir.

Doktorun Yanlış Tedaviden Kaynaklanan Sorumluluğu

Doktorun Yanlış Tedaviden Kaynaklanan Sorumluluğu

Doktor, yanlış tedavilerinin neticesinde oluşmuş zararlardan hem özel hukuk anlamında (tazminat anlamında) hem de ceza hukuku anlamında (hapis ve adli para cezaları, ya da sair cezai yaptırımlar anlamında) sorumludur.

İngiltere Start Up Vizesi

İngiltere Start Up Vizesi

Start-up Vizesi, fazla deneyim ve tecrübesi olmayan, İngiltere’de iş kurmak isteyen gençlere yönelik bir vize türüdür.
Daha çok IT , WEB TASARIM, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BÖLÜMLERİ, YAZILIM, OYUN, ARGE gibi alanlardan mezun kişilere vize verilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, destekten yoksun kalanın kendi şahsı için söz konusu olan, asli ve bağımsız bir talep hakkıdır. Yani bu hak, miras hukukundan kaynaklanan bir alt hak değil, asli ve bağımsız, kendine özgü bir haktır.

Almanya İş Arama Vizesi

Almanya İş Arama Vizesi

Almanya iş arama vizesi, ulusal vize (D tipi vize) kapsamındadır. Almanya’da faaliyet halinde olan bir firmada çalışıp maaş almak isteyen ve bu sebeple Almanya’ya seyahat edecek her bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı Almanya iş arama vizesi başvurusunda bulunmak ve iş arama vizesi almak zorundadır.

Kira Hukukunda Alt Kira Sözleşmesi

Kira Hukukunda Alt Kira Sözleşmesi

Taraflar arasında bir anlaşma olması halinde kiracı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 322’nci maddesinde gösterildiği şekilde kira hakkını bir başkasına devredebilir. Yani; kira sözleşmesi kurulması suretiyle kiracının tasarrufuna sunulmuş olan kiralanan, tamamen ya da kısmen kiracı tarafından bir “alt kiracıya” kiralanabilir.
Bu konuyu düzenleyen TBK m. 322 hükmü şu şekildedir:
“Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.
Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.
Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.”

Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası

Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası

Çalışanlar uzun süreler boyunca aynı işi yapmakta, aynı şekilde çalışmakta, işin yapılma şekli ya da niteliği sebebiyle belirli bir zaman diliminden sonra yaptığı işten etkilenmekte ve meslek hastalığına yakalanmaktadır. Meslek hastalığına yakalanan işçinin ise maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı söz konusu olmaktadır.
Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası; sigortalının meslek hastalığı nedeniyle uğradığı zorlukları ve işgücü kaybını tazmin etmek amacıyla açılan bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği bir “tespit” davası olup, hukuki mahiyeti itibariyle 6100 sayılı HMK’nin 106’ncı maddesinde düzenlenen “tespit davası” hükümlerine tabidir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; menfi tespit davasını, bir hukuki ilişkinin ya da ondan doğan bir hak veya yetkinin mevcut olmadığının, bir belgenin sahteliğinin ya da herhangi bir nedenle hükümsüzlüğünün tespiti için, hukuki yarar bulunması koşuluna bağlı olarak açılan ve sonucunda herhangi bir mahkumiyet istemini içermeyip, konusunu teşkil eden hususun bir kararla tespitini amaçlayan dava olarak tanımlanmıştır.

1 2 3 4