Mirasçıdan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

ÖZET: Davacı, mirasbırakan babası …’ın …, …, …., … parsel sayılı taşınmazlarını davalı oğlu …’e, …, …, …, … parsel sayılı taşınmazlarını ise davalı oğlu …’e mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak satış suretiyle devrettiğini ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, mirasçıların miras paylaşımı konusunda anlaştıkları, davacının miras payından feragat ettiği, temliklerin mal kaçırma amacıyla yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi 

Esas No: 2016/17395  Karar No: 2020/119  Karar Tarihi: 09.01.2020

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MİRASÇILARIN MİRAS PAYLAŞIMI KONUSUNDA ANLAŞTIKLARI DAVACININ MİRAS PAYINDAN FERAGAT ETTİĞİ TEMLİKLERİN MAL KAÇIRMA AMACIYLA YAPILMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir. (6098 S. K. m. 19)

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, mirasbırakan babası …’ın …, …, …., … parsel sayılı taşınmazlarını davalı oğlu …’e, …, …, …, … parsel sayılı taşınmazlarını ise davalı oğlu …’e mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak satış suretiyle devrettiğini ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, mirasbırakanın sağlığında taşınmazlarını paylaştırmak istediğini, diğer mirasçıların taşınmaz istememesi üzerine taşınmazların kendilerine devredildiğini, davacı ve diğer kardeşlerin toplam 40.000 TL karşılığı miras haklarından feragat ettiklerini belirterek davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, mirasçıların miras paylaşımı konusunda anlaştıkları, davacının miras payından feragat ettiği, temliklerin mal kaçırma amacıyla yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 09.01.2020 Perşembe günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat … ile temyiz edilen davalılar vekili Avukat … geldiler, duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı.

Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edilenler vekili için 2.540.00.-TL.  duruşma vekâlet ücretinin ve aşağıda yazılı 25.20 TL bakiye onama harcının temyiz edenden alınmasına, 09/01/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.