WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Online Danışma ve Online Randevu talepleriniz için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciye Bırakılan Bölümler Açıkça Belirtilmelidir

Mahkemece oluşturulan kararda, davacı arsa sahibine verilmesi gereken bölümler açıkça yazılmış olduğu halde yükleniciye bırakılan bölümlerin neler olduğu, kaç adet olduğu açıklanmamış bu haliyle taraflara verilen hak ve borçların içeriği belirlenmemiş, muğlak bir karara varılmıştır. Böyle bir kararın öncelikle infaz kabiliyeti de bulunmamaktadır. Mahkeme kararının denetlenebilmesi için yükleniciye verilecek bölümlerin yerleri numaraları, villa mı daire mi, ortak alan mı ticaret alanı mı olduğu saptanıp tüm arsadaki paylar değerlendirilip % 30-% 70 oranını tutup tutmadığı da açıklanıp her bölüme ne pay verildiği de gözetilip infazı kabil bir karar oluşturulmalıdır.

Detaylar

Site Yöneticisinin Tazminat Sorumluluğu

Mahkemece davalının yöneticilik yaptığı dönem içerisindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak hesaplanıp açıklandığı üzere gelir ve giderler arasında açık bulunduğu, davalı tarafın bu açık miktarını herhangi bir belge ile veya başkaca bir delille açıklayamadığı anlaşıldığından kasa açığı olan 80.254,97 TL’nin bu açıktan sorumlu olduğu gerekçesi ile kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı taraflarca temyiz edilmiştir.

Detaylar

Site Yöneticisinin Zimmetine Para Geçirmesi

ÖZET: Bilirkişiden ek rapor, gerektiğinde yeni bir bilirkişi ya da bilirkişi kurulundan rapor alınması
suretiyle davalının yöneticilik yaptığı döneme ilişkin olarak dava konusu edilen parayı zimmetine
geçirip geçirmediğinin, geçirmişse bunun ne miktarda olduğunun dayanakları ile birlikte saptayan
denetime elverişli rapor alınıp bu rapor doğrultusunda ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi
gerekir.

Detaylar

Mirasçıdan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

ÖZET: Davacı, mirasbırakan babası …’ın …, …, …., … parsel sayılı taşınmazlarını davalı oğlu …’e, …, …, …, … parsel sayılı taşınmazlarını ise davalı oğlu …’e mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak satış suretiyle devrettiğini ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, mirasçıların miras paylaşımı konusunda anlaştıkları, davacının miras payından feragat ettiği, temliklerin mal kaçırma amacıyla yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Detaylar

İlk Celsede Reddedilen Davada Karşı Vekalet Ücretine Hükmedilir Mi?

ÖZET: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; verilen kararın herhangi bir duruşma yapılmadan,
tahkikat aşamasına geçilmeden herhangi bir delil toplanmadan, gerekçeli kararın son kısmında da
belirtildiği üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda verilmiş olduğunu bu nedenle davalı taraf
lehine ücreti vekalete hükmedilmesinin yerinde olmadığını belirtmiştir. İleri sürülen istinaf sebepleri
dikkate alındığında dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve
hukuksal gerekçeleri ile dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik
görülmemesine göre mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya
aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun
esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

Detaylar

Kıskançlık Kusur Mudur?

Bölge adliye mahkemesince kadına kıskançlık nedeniyle eşine baskı yaptığı kusuru yüklenmişse de, kadının kıskançlığı erkeğin süregelen güven sarsıcı davranışlarına tepki niteliğinde olduğundan, kadına bu kusurun yüklenmesi yerinde görülmemiştir.

Detaylar
  • 1
  • 2